video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ی ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه ی توالی قسمت هایی از ژنوم

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 199

چکیده

گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill. ) یکی از محصولات مهم در ایران و بسیاری از کشورها است. بر پایه ی یک بررسی انجام شده در سال 1392 ویروس وای سیب زمینی به عنوان ویروس غالب آلوده کننده ی گوجه فرنگی در شهرستان یزد معرفی شده بود. در این پژوهش قسمت هایی از ژنوم یک جدایه ی انتخابی از این ویروس با نام جدایه ی T5 افزونش و توالی یابی شد. پس از استخراج RNA کل از نمونه ی T5, با استفاده از آزمون RT-PCR نواحی مختلف CP, NIb و P1 به کمک جفت آغازگرهای CPf/CPr, M4T/Sprimer و P1/P2 افزونش و به ترتیب سه قطعه به طول 824, 1700 و 837 جفت بازی توالی یابی شد. نتایج به دست آمده از بررسی و مقایسه ی توالی آمینواسیدی و نوکلئوتیدی نواحی P1, CP و NIb با دیگر توالی های موجود در بانک ژن, نشان داد که جدایه ی T5 متعلق به سویه یNTN است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  میررحیمی، س.، و حسینی، ث.، و حسینی، ا.، و اسمعیل زاده حسینی، س. (1395). بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ی ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه ی توالی قسمت هایی از ژنوم. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), 47(2 ), 189-199. https://sid.ir/paper/171717/fa

  Vancouver: کپی

  میررحیمی سیدرضا، حسینی ثمین، حسینی احمد، اسمعیل زاده حسینی سیدعلیرضا. بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ی ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه ی توالی قسمت هایی از ژنوم. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1395 [cited 2023January31];47(2 ):189-199. Available from: https://sid.ir/paper/171717/fa

  IEEE: کپی

  میررحیمی، س.، حسینی، ث.، حسینی، ا.، اسمعیل زاده حسینی، س.، 1395. بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ی ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه ی توالی قسمت هایی از ژنوم. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 47(2 ), pp.189-199. Available: https://sid.ir/paper/171717/fa.