video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

201

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب های فرار Bacillus subtilis

صفحات

 صفحه شروع 293 | صفحه پایان 301

چکیده

ترکیب های فرار میکروبی نقش عمده ای در افزایش رشد گیاه و محافظت آن در برابر بیماری های گیاهی دارند. در این پژوهش نقش ترکیب های فرار سویة Bacillus subtilis GB03 در افزایش رشد آرابیدوپسیس و القای مقاومت به بیمارگر Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 بررسی شد. گیاهچه های آرابیدوپسیس در پتری های دو بخشی در معرض ترکیب های فرار سویة آنتاگونیست قرار گرفتند. ترکیب های فرار توانستند به صورت معنی داری رشد گیاه را در مقایسه با شاهد افزایش دهند. تیمار با ترکیب های فرار, شاخص بیماری ناشی از P. syringae pv. tomato DC3000 را از 80 به 40 درصد کاهش دادند. جمعیت بیمارگر در تیمار با باکتری آنتاگونیست بیشینه به 106 × 1 / 1 در گرم وزن تر اندام های هوایی رسید درحالی که جمعیت بیمارگر در شاهد تا 108 × 3 / 1 افزایش پیدا کرد. برای مشخص شدن مسیر پیام رسانی درگیر در مقاومت, بیان سه ژن PR-1, PDF1. 2 و ChiB به ترتیب به عنوان نشانگر مسیرهای سالیسیلیک اسید, جاسمونیک اسید و اتیلن ارزیابی شد. ترکیب های فرار باعث افزایش سریع و قوی بیان ژن های PR-1 و PDF1. 2 شد. بیان قوی و سریع این ژن ها بیانگر پرایمینگ هر دو مسیر جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید است. در مجموع ترکیب های فرار سویة B. subtilis GB03 نه تنها می توانند رشد گیاه را به صورت شایان توجهی افزایش دهند بلکه باعث افزایش بیان ژن های مقاومت و درنهایت کاهش بیماری در آرابیدوپسیس نیز شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی