Start: 2/7/2023 9:34:29 PMEnd: 2/7/2023 9:34:30 PM >> 613

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

42

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر کشت سیب زمینی در مجاورت یونجه زار بر تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم Leptinotarsa decemlineata در منطقة اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 187

چکیده

سوسک کلرادوی سیب زمینی, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae), مهم ترین آفت برگ خوار گیاه سیب زمینی در ایران است. در این پژوهش تنوع گونه ای و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم تخم ها, لاروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی در ردیف های سیب زمینی واقع در فاصله های 5, 10, 15 و 20 متری از یونجه زار (در کشتزار سیب زمینی مجاور یونجه زار) به همراه شاهد (کشتزار سیب زمینی تنها) در منطقة اردبیل در دو سال 1393 و 1394 بررسی شد. در این تحقیق, در کشتزار سیب زمینی شاهد هشت گونه شکارگر خاکزی و در کشتزار سیب زمینی مجاور یونجه زار چهارده گونه شکارگر خاکزی با استفاده از تله های گودالی گرد آوری و شناسایی شدند که در بین آن ها عنکبوت ها و سوسک های خانوادة Carabidae فراوانی بیشتری داشتند. شاخص تنوع شانون (H’ ) برای شکارگرهای خاکزی در هر یک از ردیف های سیب زمینی واقع در 5, 10, 15 و 20 متری از یونجه زار (در کشتزار سیب زمینی مجاور یونجه زار) به طور معنی داری بیشتر از کشتزار سیب زمینی شاهد بود. در هر دو سال, فراوانی عنکبوت ها و سوسک های خانوادة Carabidae با افزایش فاصلة ردیف های سیب زمینی از یونجه زار به طور معنی داری کاهش یافت. در مقابل, تراکم تخم ها, لاروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی با افزایش فاصلة ردیف های سیب زمینی از یونجه زار افزایش یافت. بنابراین, می توان به کشاورزان توصیه کرد که از کشت نواری سیب زمینی و یونجه (با عرض نوارهای سیب زمینی بیشینه تا 10 متر) در برنامه های مدیریت تلفیقی سوسک کلرادوی سیب زمینی استفاده کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی