مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران) | سال:1388 | دوره:40 | شماره:2 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:127

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پروتئازها و آلفاآمیلاز گوارشی سن سبز پسته (Acrosternum heegeri Fieber (Hemiptera: Pentatomidae

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 127

چکیده

 سن سبز پسته, Acrosternum heegeri, با ایجاد خسارت کمی و کیفی, اهمیت اقتصادی زیادی در تولید محصول پسته دارد. آگاهی از وضعیت آنزیم های گوارشی, به منظور بکارگیری تکنیکهای نوین, در کنترل آفت ضروری است. روده میانی در این حشره به چهار قسمت (m 1 تاm 4 ) تقسیم می شود که از لحاظ مرفولوژیک متفاوتند و مقدار pH هریک از سمت جلو به سمت عقب (1m تا 4m) به ترتیب بصورت 0.1±6.04, 0.13±6.22, 0.1±6 و 0.12±6.1 بدست آمد. مقدار pH غدد بزاقی 0.1± 6.04تعیین شد. بیشینه فعالیت پروتئولیتیک کل با استفاده از سوبسترای هموگلوبین در قسمت اول و سوم در pH برابر با 3 و در قسمت دوم و چهارم در pH برابر با 4 به دست آمد. سوبسترای Z-Phe-Arg-pNA به مقدار قابل توجهی و سوبسترای Z-Arg-Arg-pNA به مقدار کمتر توسط عصاره روده میانی هیدرولیز گردید که به ترتیب نشاندهنده وجود سیستئین پروتئینازهای کاتپسین ال و کاتپسین بی می باشد. همچنین وجود سیستئین پروتئینازها با افزایش فعالیت عصاره آنزیمی روده میانی در حضورDTT  (53.12 درصد) با استفاده از Z-Phe-Arg-pNA و همچنین تاثیر DTT‎ (13.5 درصد) بر Z-Arg-Arg-pNA به اثبات رسید. مهارکننده E-64 فعالیت سیستئین پروتئینازهای کاتپسین ال و کاتپسین بی را به ترتیب به میزان 90 و 66 درصد کاهش داد. این نتایج نشاندهنده وجود سیستئین و اسید پروتئینازها به عنوان پروتئازهای غالب روده میانی می باشد که از این جهت با مقدار pH روده میانی نیز مطابقت دارد. وجود آنزیم آلفا آمیلاز در روده میانی با استفاده از سوبسترای نشاسته مشخص و pH بهینه برای فعالیت برابر با 5 به دست آمد که از این جهت با pH روده میانی سازگاری نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID