مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران) | سال:1388 | دوره:40 | شماره:2 | صفحه شروع:93 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات تراکم جمعیت پسیل پسته (Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae در منطقه رفسنجان

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 98

چکیده

 پسیل پسته, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, یکی از مهم ترین آفات درختان پسته در تمام مناطق پسته کاری ایران می باشد. مطالعه دقیق زیست شناسی آفات در شرایط صحرایی, اولین گام در تدوین برنامه های مدیریت تلفیقی آفات در یک منطقه خاص است. در این تحقیق تغییرات فصلی جمعیت تخم, پوره و حشرات کامل پسیل پسته طی سال های 1386 و 1387 در منطقه رفسنجان بررسی شد. بررسی ها نشان داد این حشره 6 نسل کامل و یک نسل ناقص (نسل هفتم) در سال دارد. میانگین طول دوره فعالیت حشرات کامل, تخم و پوره برای نسل های اول تا ششم طی دو سال به ترتیب 5.2±27.8, 2.6±27.4 و 1.9±27.1 روز محاسبه شد. تاثیر ارتفاع درخت بر توزیع جمعیت تخم و پوره در سه ارتفاع پایین, میانی و بالای درخت نشان داد که با افزایش ارتفاع گیاه, تراکم تخم و پوره افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID