video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

446

دانلود:

201

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 55

چکیده

 بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ناشی از گونه های مختلف قارچ Fusarium به ویژه Fusarium graminearum, یکی از مهم-ترین بیماری های گندم در اقلیم گرم و مرطوب کشور است. این بیماری از اقلیم گرم و خشک جنوب کشور نیز گزارش شده و در چند مورد آسیب و زیان آن به گندم قابل توجه بوده است. در این بررسی, 32 نژادگان (ژنوتیپ) گندم مربوط به آزمایش مقایسه عملکرد امیدبخش اقلیم گرم و خشک جنوب در سال 1392 (ERWYT-S-1392) با هدف شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به بیماری, طی دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393در شرایط مزرعه در دو منطقه ی گرگان و مغان و نیز در شرایط گلخانه نسبت به بیماری آزمایش شدند. تجزیه ی مرکب داده های مربوط به میزان وقوع, شدت و شاخص بیماری و میزان آلودگی دانه در شرایط مزرعه نشان داد, برای هر چهار صفت یادشده, تفاوت معنی داری بین این ژنوتیپ ها وجود دارد. همچنین, تجزیه ی ساده ی داده های مربوط به پیشرفت بیماری در سنبله (شدت بیماری) در گلخانه نشان داد, تفاوت معنی-داری بین ژنوتیپ ها وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان داد, از بین 32 ژنوتیپ مورد آزمایش, دو رگه ی (لاین) آزمایشی S-92-6 و S-92-7به علت پایین بودن همه ی متغیرهای مرتبط با مقاومت به بیماری در شرایط مزرعه و گلخانه و احتمال وجود سه نوع مقاومت I, II و IV در آن ها می توانند برای جایگزینی رقم های قدیمی تر در اقلیم گرم و خشک در نظر گرفته شوند. در اولویت بعد, سه لاین S-92-2, S-92-3و S-92-4 قرار داشتند که از بیشتر جنبه ها مقاومت مطلوبی در برابر بیماری داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملیحی پور، علی، دهقان، محمدعلی، شهبازی، کمال، و اسماعیل زاده مقدم، محسن. (1397). بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 41-55. SID. https://sid.ir/paper/171691/fa

  Vancouver: کپی

  ملیحی پور علی، دهقان محمدعلی، شهبازی کمال، اسماعیل زاده مقدم محسن. بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):41-55. Available from: https://sid.ir/paper/171691/fa

  IEEE: کپی

  علی ملیحی پور، محمدعلی دهقان، کمال شهبازی، و محسن اسماعیل زاده مقدم، “بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 41–55، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171691/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی