video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

673

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی خسارت گونه های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 98

چکیده

مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae یکی از آفات محدودکننده ی کشت و کار مرکبات در خوزستان است. در این بررسی, خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور, شاخه های 10 سانتی متری آلوده به سن اول لاروی از هرگونه به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از تله ی آستینی پوشانده شد. سپس به صورت روزانه تاریخ آلودگی, تعداد تخم, لارو, شفیره, حشرات بالغ و طول دوره ی لاروی و شفیرگی ثبت گردید. در این آزمایش تفاوت معنی داری بین صفات مورد بررسی مشاهده شد, به طوری که بیشترین میانگین طول دوره ی لاروی در پرتقال (47/0± 75/11 روز) و کمترین میانگین در نارنگی (28/0± 50/6 روز) مشاهده شد. همچنین بیشترین میانگین طول دوره ی شفیرگی در لیموترش (88/0± 66/12 روز) و گریپ فروت (67/0± 60/11 روز) به دست آمد و پرتقال (70/0± 00/5 روز) کمترین میانگین طول دوره ی شفیرگی را داشت. از نظر میانگین تعداد مراحل مختلف زیستی آفت, پرتقال بیشترین تعداد (تخم: 75/10, لارو: 25/10, شفیره: 75/9 و بالغ: 25/9) و لیموشیرین کمترین تعداد (تخم: 75/4, لارو: 00/4, شفیره: 50/3 و بالغ: 50/3) را داشت. نتایج بررسی ها نشان داد, بیشترین میانگین سطح آلوده ی برگ در پرتقال (05/0± 82/0) و کمترین سطح آلوده در لیموشیرین (05/0± 35/0) اندازه گیری شد. با توجه به ویژگی های مورد بررسی پرتقال بیشترین خسارت و لیموشیرین و گریپ فروت کمترین خسارت را از حمله ی آفت متحمل شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرم کیانی، نرگس، سراج، علی اصغر، حبیب پور، بهزاد، و ضیایی، معصومه. (1397). ارزیابی خسارت گونه های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 91-98. SID. https://sid.ir/paper/171686/fa

  Vancouver: کپی

  کرم کیانی نرگس، سراج علی اصغر، حبیب پور بهزاد، ضیایی معصومه. ارزیابی خسارت گونه های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):91-98. Available from: https://sid.ir/paper/171686/fa

  IEEE: کپی

  نرگس کرم کیانی، علی اصغر سراج، بهزاد حبیب پور، و معصومه ضیایی، “ارزیابی خسارت گونه های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 91–98، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171686/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی