video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

655

دانلود:

237

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع جدایه های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری زایی در گیاه برنج

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 90

چکیده

 پوسیدگی طوقه ی برنج از مهم ترین بیماری های این گیاه در مناطق برنج کاری است. قدکشیدگی از علائم بارز این بیماری است که در اثر تولید هورمون جیبرلین توسط بیمارگر ظاهر می شود. این تحقیق به منظور شناسایی مجدد گونه های بیمارگر باکانه, ترکیب جمعیتی گونه ای بیمارگر, شدت بیماری زایی, تولید هورمون جیبرلین و ارتباط دو صفت اخیر با جمع آوری 50 نمونه ی گیاهی و سوا سازی 23 جدایه از بیمارگر انجام شد. تعیین شدت بیماری زایی به روش مایه زنی ساقه ی رقم گوهر در مرحله ی گیاهچه ای صورت گرفت. نتایج شناسایی جدایه ها منجر به تشخیص گونه هایFusarium fujikuroi و Fusarium verticillioides به ترتیب با ترکیب جمعیتی 4/88 و 6/11 درصد شد. نتایج آزمون بیماری زایی نشان داد, مایه زنی باعث ایجاد آلودگی در تمام گیاهان می شود, هر چند جدایه ها از جهت شدت بیماری زایی در میزبان متفاوت بودند. تعیین میزان جیبرلین به روش های اسپکتروفتومتری(طیف سنج نوری) و HPLC نشان داد, همه ی جدایه ها قادر به تولید جیبرلین می باشند ولی میزان آن در جمعیت مورد مطالعه متفاوت بود. آنالیز داده ها مشخص کرد که بین شاخص میزان تولید جیبرلین در بیمارگر و درصد افزایش ارتفاع ساقه (شدت بیماری زایی) در گیاه از لحاظ آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد. احتمالاً حضور بیمارگر در گیاه و تأثیر قدرت بیماری زایی آن بیشتر و یا سریع تر از تأثیر جیبرلین در گیاه واقع شده است. این موضوع منجر به عدم درک رابطه ی بین میزان جیبرلین تولید و شدت بیماری زایی بیمارگر شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عفتی لاکه، سارا، پاداشت دهکایی، فریدون، و صارمی، حسین. (1397). تنوع جدایه های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری زایی در گیاه برنج. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 81-90. SID. https://sid.ir/paper/171683/fa

  Vancouver: کپی

  عفتی لاکه سارا، پاداشت دهکایی فریدون، صارمی حسین. تنوع جدایه های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری زایی در گیاه برنج. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):81-90. Available from: https://sid.ir/paper/171683/fa

  IEEE: کپی

  سارا عفتی لاکه، فریدون پاداشت دهکایی، و حسین صارمی، “تنوع جدایه های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری زایی در گیاه برنج،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 81–90، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171683/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی