video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,258

دانلود:

267

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر عامل های مؤثر در میزان تشکیل پروتوپلاست در قارچ Fusarium oxysporum با هدف استفاده در امتزاج پروتوپلاست

نویسندگان

رستمی افشین | صارمی حسین

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 164

چکیده

 امتزاج پروتوپلاست یکی از سیستم های تراریختی مؤثر در ایجاد تغییرهای ژنتیکی به منظور بهبود عملکرد میکروارگانیسم (ریزجانداران) است که امروزه در جهت رسیدن به یک عامل بیوکنترل (مهار زیستی) موفق در کنترل علف هرزهای مختلف استفاده می شود. در روش های معمول تراریختی قارچ های رشته ای مانند گونه های فوزاریوم, تهیه ی پروتوپلاست نخستین گام است. در این پژوهش, پس از جداسازی قارچ Fusarium oxysporum (عامل پژمردگی آوندی) از گیاه گل جالیز Orobanche sp., بررسی های لازم برای شناسایی ریخت شناسی و مولکولی آن انجام شد. سپس تأثیر عامل های مختلف مانند تأثیر نوع محیط کشت در مقدار اسپور تولید شده, بهترین زمان برای جوانه زنی بیشینه ای اسپورها, غلظت های مختلف آنزیم های تجزیه کننده ی دیواره ی سلولی, زمان در معرض قرارگیری با آنزیم در تعداد پروتوپلاست های تولیدشده و نیز نوع و غلظت تثبیت کننده ی اسمزی در ایجاد و میزان زنده مانی پروتوپلاست ها ارزیابی شد. نتایج به دست آمده از تجزیه ی آماری داده-ها, محیط Spezieller Nä hrstoffarmer Agar بهترین محیط کشت و زمان 16 ساعت را بهترین زمان برای ایجاد و جوانه زنی اسپورها معرفی کرد. همچنین ترکیب آنزیمی Glucanex (15 Mm) و Driselase (20 Mm) در زمان پنج ساعت با فاصله ی معنی داری از دیگر تیمارها بیشترین پروتوپلاست را تولید کرده و تثبیت کننده ی KCl (6/0 مولار) نیز به عنوان بهترین تثبیت کننده معرفی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستمی، افشین، و صارمی، حسین. (1397). بررسی تأثیر عامل های مؤثر در میزان تشکیل پروتوپلاست در قارچ Fusarium oxysporum با هدف استفاده در امتزاج پروتوپلاست. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 155-164. SID. https://sid.ir/paper/171682/fa

  Vancouver: کپی

  رستمی افشین، صارمی حسین. بررسی تأثیر عامل های مؤثر در میزان تشکیل پروتوپلاست در قارچ Fusarium oxysporum با هدف استفاده در امتزاج پروتوپلاست. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):155-164. Available from: https://sid.ir/paper/171682/fa

  IEEE: کپی

  افشین رستمی، و حسین صارمی، “بررسی تأثیر عامل های مؤثر در میزان تشکیل پروتوپلاست در قارچ Fusarium oxysporum با هدف استفاده در امتزاج پروتوپلاست،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 155–164، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171682/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی