video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

622

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترجیح تخم گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم های مختلف مو در اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 40

چکیده

زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola از نظر اقتصادی از آفات مهم مو در تاکستان های اصفهان به شمار می رود. در این پژوهش ترجیح تخم ریزی حشرات کامل و دوره ی رشد و نمو مرحله ی پورگی زنجرک مو, روی نه رقم مو شامل یاقوتی سفید, ریش بابا, عسکری, خلیلی, رطبی, سیاه, کشمشی سفید, کشمشی قرمز و یاقوتی سیاه در شرایط مزرعه ای و نیمه مزرعه ای تاکستان دانشگاه صنعتی اصفهان ارزیابی شد. نتایج حاصل از تخم ریزی غیرانتخابی با استفاده از قفس های برگی در شرایط طبیعی نشان داد, بیشترین نسبت تعداد تخم گذاشته شده توسط زنجرک ماده ی مربوط به رقم ریش بابا و کمترین مقدار مربوط به رقم یاقوتی سیاه بود. بر اساس نتایج حاصل از تخم ریزی انتخابی با استفاده از گلدان در شرایط نیمه مزرعه ای بیشترین میزان تخم ریزی به ازای هر زنجرک ماده روی رقم یاقوتی سفید و کمترین میزان روی رقم یاقوتی سیاه ثبت شد. همچنین دوره ی رشد و نمو سنین مختلف پورگی زنجرک A. kermanshah روی رقم های مختلف مو در شرایط طبیعی تعیین شد. بیشترین طول کل دوره ی پورگی (3/0± 33/29 روز) روی رقم یاقوتی سیاه و کمترین آن (88/0 ± 33/26روز) روی رقم یاقوتی سفید مشاهده شد. بر اساس نتایج ترجیح تخم گذاری و دوره ی پورگی, رقم یاقوتی سفید مناسب ترین و رقم یاقوتی سیاه نامطلوب ترین میزبان در بین رقم های مو مطالعه شده برای زنجرک A. kermanshah هستند. در این مطالعه همبستگی معنی داری بین میزان تخم ریزی زنجرک مو A. kermanshahو تراکم پرز سطح برگ رقم های مختلف مو (r 2=0. 18, P>0. 05) مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کهن سال، مهناز، خواجه علی، جهانگیر، و حاتمی، بیژن. (1397). ترجیح تخم گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم های مختلف مو در اصفهان. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 33-40. SID. https://sid.ir/paper/171681/fa

  Vancouver: کپی

  کهن سال مهناز، خواجه علی جهانگیر، حاتمی بیژن. ترجیح تخم گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم های مختلف مو در اصفهان. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):33-40. Available from: https://sid.ir/paper/171681/fa

  IEEE: کپی

  مهناز کهن سال، جهانگیر خواجه علی، و بیژن حاتمی، “ترجیح تخم گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم های مختلف مو در اصفهان،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 33–40، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171681/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی