video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

540

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شته ی سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 141

چکیده

 شته ی سبز گندم, Sitobion avenae (Fabricius), یکی از آفات مهم غلات دانه ریز به ویژه گندم است. پارامتر (فراسنجه)های زیستی شته درون اتاقک رشد تنظیم شده در دمای 2± 25 درجه ی سلسیوس, رطوبت نسبی 5± 60 درصد و دوره ی نوری14: 10 (روشنایی: تاریکی) در قالب طرح کامل تصادفی و آزمایش کرت های خردشده تعیین شد. عامل اصلی شامل دو رقم گندم (سای سونز و شیرودی) و عامل فرعی عبارت از مدت زمان های پیش آلودگی (0, 2, 4, 6, 8 روز) بود. نتایج نشان داد, بین تیمارها از نظر پارامترهای نرخ خالص تولیدمثل (R0), نرخ ذاتی افزایش جمعیت(rm), نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ ), مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) و میانگین مدت زمان یک نسل (T)S. avenae اختلاف معنی-داری وجود دارد. بیشترین و کمترین مقدار rmدر رقم سای سونز به ترتیب در شاهد (092/0 بر روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (063/0 بر روز) مشاهده شد. همچنین, در رقم شیرودی بیشترین و کمترین مقدار rm شته به ترتیب در شاهد (216/0 بر روز) و تیمار شش روز پیش آلودگی (157/0 بر روز) به دست آمد. بنابراین, می توان نتیجه گرفت که آلودگی های پیشین گندم به مدت شش روز ضمن القای مقاومت, نرخ رشد جمعیت شته را کاهش می دهد و در برنامه ی مدیریت تلفیقی یا IPM این آفت می تواند مفید واقع شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نوری قنبلانی، قدیر، مردانی طلایی، مژگان، پناهی خانقاه، منیژه، رزمجو، جبراییل، و فتحی، سیدعلی اصغر. (1397). بررسی مقاومت القایی در گندم, Triticum aestivum L. نسبت به شته ی سبز گندم, Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 131-141. SID. https://sid.ir/paper/171680/fa

  Vancouver: کپی

  نوری قنبلانی قدیر، مردانی طلایی مژگان، پناهی خانقاه منیژه، رزمجو جبراییل، فتحی سیدعلی اصغر. بررسی مقاومت القایی در گندم, Triticum aestivum L. نسبت به شته ی سبز گندم, Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):131-141. Available from: https://sid.ir/paper/171680/fa

  IEEE: کپی

  قدیر نوری قنبلانی، مژگان مردانی طلایی، منیژه پناهی خانقاه، جبراییل رزمجو، و سیدعلی اصغر فتحی، “بررسی مقاومت القایی در گندم, Triticum aestivum L. نسبت به شته ی سبز گندم, Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 131–141، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171680/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی