Start: 2/2/2023 3:45:14 PMEnd: 2/2/2023 3:45:15 PM >> 567

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

74

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع ژنتیکی و بیماری زایی جدایه های قارچ formosus Sakag. Paecilomyces، عامل بیماری سر خشکیدگی درختان پسته در استان های خراسان رضوی و یزد

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 160

چکیده

 در این بررسی تنوع ژنتیکی و بیماری زایی جدایه های Paecilomyces formosus sakag. عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان های یزد و خراسان رضوی بررسی شد. بررسی تنوع ژنتیکی 50 جدایه ی منتخب با استفاده از نشانگر SSR, درجه ی بالایی از چندشکلی را در جدایه های مختلف نشان داد. با استفاده از تجزیه ی خوشه ای بر مبنای ضریب الگوریتم UPGMA و ضریب همانندی جاکارد, جدایه ها با سطح تشابه 75 درصد در 11 گروه قرار گرفتند. شاخص شانون, تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی (PcoA) و تجزیه ی واریانس مولکولی (AMOVA) نشان داد, بیشترین میزان تغییر ژنتیکی (81درصد) درون جدایه ها توزیع شده و تنوع ژنتیکی بین جدایه, 19 درصد است. در بین آغازگرهای مورد استفاده, آغازگر PVar15 مناسب ترین آغازگر برای تعیین تنوع ژنتیکی جدایه ها تشخیص داده شد. بیشترین تنوع را در جدایه ها نشان داد. بررسی آزمون بیماری زایی و مقایسه ی میانگین داده ها نشان داد, جدایه های مهریز و ابرکوه در استان یزد به ترتیب بیشترین و کمترین توان بیماری زایی را دارند. نتایج همچنین نشان می دهد, بین جدایه های هر استان رابطه ی اختصاصی وجود دارد ولی بین جدایه های دو استان و تنوع ژنتیکی آن ها هیچ رابطه ای مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.