مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فعالیت تولیدمثلی و پاسخ بویایی زنبور انگلواره Lysiphlebus fabarum، به حضور شکارگر درون رسته ای Hippodamia variegata، در لکه های میزبان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 در این تحقیق فعالیت تولیدمثلی و همچنین پاسخ بویایی زنبور انگل واره (پارازیتویید)Lysiphlebus fabarum به حضور شکارگر درون رسته ای, کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی گیاه خیار آلوده به شته ی جالیز Aphis gossypii بررسی شد. به این منظور افزون بر مقایسه ی میزان تغذیه ی کفشدوزک از شته های بالغ سالم و انگلی شده (پارازیته), ویژگی های تولیدمثلی (درصد انگلی شدن یا پارازیتیسم, درصد ظهور و نسبت جنسی) زنبور در سه لکه ی غذایی تنها شته, شته همراه با کفشدوزک و شته همراه با لاشه های شته بررسی شد. همچنین ترجیح زنبور در انتخاب سه لکه ی یادشده با آزمایش بویایی سنجی تعیین شد. تغذیه ی کفشدوزک از شته های سالم در مقایسه با شته های انگلی شده بیشتر بود (001/0>, P53/12=27و2F) و در میان لکه های غذایی, به نسبت درصد انگلی شدن در لکه ی حاوی کفشدوزک کمتر بود (03/0=, P99/6=42و2G). همچنین در آزمایش های بویایی سنجی, زنبور به طور معنی داری از انتخاب لکه ی حاوی شکارگر درون رسته ای خودداری کرد (01/0=, P19=df, 40/6=2χ ), اما نتوانست حضور لاشه های شته را در لکه ی غذایی تشخیص دهد. در یک جمع بندی با توجه به دوری جستن زنبورهای ماده ی L. fabarum از کفشدوزک و ترجیح غذایی کفشدوزک, انتظار می رود که این زنبور بیشتر در لکه های بدون کفشدوزک فعال باشد و از سویی کفشدوزک نیز بیشتر از شته های سالم تغذیه کند, امری که باعث کاهش شکارگری درون رسته ای و بهبود کنترل شته ی جالیز می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.