مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ردیابی و مقایسه ی فیلوژنتیکی جدایه های زعفران و گوجه فرنگی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 227

چکیده

 ویروس عامل پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus) متعلق به جنس Tospovirus از خانواده ی Bunyaviridae است. به منظور ردیابی این ویروس در پاییز 1395, شمار 161 نمونه زعفران و 44 نمونه گوجه فرنگی دارای نشانه های موزاییک, پیچیدگی برگ های انتهایی در زعفران و بافت مردگی در گوجه فرنگی, از کشتزارهای استان خراسان جنوبی (شهرستان های قاین, خوسف, درمیان و فردوس) گردآوری شد. بررسی اولیه ی نمونه ها با آزمون الایزای ساندویچی و آنتی سرم TSWV بیانگر آلودگی 7/8 و 4/11 درصدی نمونه های زعفران و گوجه فرنگی به TSWV بود. مایه زنی مکانیکی نمونه های مثبت روی گیاهان Nicotiana tabacum cv. Samsun و Chenopodium quinoa سبب بروز نشانه های موزاییک, ابلقی, چین داری و لکه ی موضعی برگ در شرایط گلخانه شد. توالی کامل ناحیه ی کدکننده ی نوکلئوپروتئین پنج جدایه ی زعفران و دو جدایه ی گوجه فرنگی این ویروس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر, همسانه سازی و تعیین توالی و درخت تبارزایی آن رسم شد. سه جدایه ی ایرانی مربوط به زعفران در گروه یک, نزدیک به جدایه ای از آمریکا, دو جدایه ی دیگر در گروه سه نزدیک به جدایه ای از ایتالیا و دو جدایه ی مربوط به گوجه فرنگی در گروه دو نزدیک به جدایه ای از چین قرار گرفتند. بنا بر دانش ما این تحقیق, نخستین ردیابی و مقایسه ی ترادف ناحیه ی ژنی نوکلئوپروتئین جدایه های منتخب این ویروس روی گیاه زعفران در ایران است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی