Start: 2/5/2023 3:04:55 PMEnd: 2/5/2023 3:04:56 PM >> 646

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

432

دانلود:

201

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریخت سنجی جمعیت های پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)، در استان های کرمان و خراسان رضوی

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 205

چکیده

 پسیل معمولی پسته, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), یکی از مهم ترین آفات درختان پسته در ایران و منطقه ی خاورمیانه است. دانش کمی درباره ی تنوع ریخت شناختی جمعیت های جغرافیایی پسیل معمولی پسته در ایران و به ویژه در استان کرمان به عنوان مهم ترین تولیدکننده ی پسته کشور وجود دارد. بنابراین برای افزایش آگاهی از تنوع ریخت شناختی جمعیت های این آفت, جمعیت های مختلف آن از برخی مناطق مهم پسته کاری ایران, شامل استان های کرمان و خراسان رضوی در سال 1394 گرد آوری شدند و ساختار هندسی شکل بال آن ها با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد, شکل بال در جمعیت پسیل معمولی پسته از خراسان رضوی با همه ی جمعیت های موجود در استان کرمان تفاوت معنی داری دارد و در گروهی جداگانه ای قرار می گیرند. بررسی اندازه ی بال نشان داد, تفاوت معنی داری بین جمعیت های مختلف وجود دارد, به طوری که اندازه ی بال در جمعیت پسیل معمولی پسته از شهرستان راور نسبت به دیگر جمعیت ها کوچک تر بود. همچنین, شکل بال باریک تر در جمعیت پسیل معمولی پسته از استان خراسان رضوی تشخیص داده شد. در جمعیت های مورد بررسی, با وجود معنی دار بودن رشد (Allometric growth), هنگامی که اندازه ی بال ثابت نگه داشته شد, شکل بال هنوز به طور معنی داری متفاوت بود که ممکن است نشان دهنده ی تأثیر بیشتر عامل های ژنتیکی بر تغییرات ریخت شناختی ایجادشده باشد. افزون بر این در این بررسی مشخص شد که خوشه بندی جمعیت ها بر پایه ی داده های ریخت شناختی (در این بررسی) با مولکولی (در بررسی های دیگران) همخوانی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی