Start: 2/2/2023 3:23:39 PMEnd: 2/2/2023 3:23:40 PM >> 670

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,176

دانلود:

306

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز شهر تهران

نویسندگان

سعیدی زاده آیت اله

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 49

چکیده

نماتدهای انگل گیاهی درون ریشه و خاک اطراف ریشه بسیاری از گیاهان در جمعیت های مختلف یافت شده اند. با توجه به ارزش زیستی فضای سبز شهری و اهمیت نماتدهای انگل گیاهی در کاهش رشد گیاهان در فضای سبز, موضوع شناسایی و تعیین فراوانی و پراکندگی این نماتدها در فضای سبز شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی, نمونه برداری از ریزوسفر چمن و انواع گیاهان زینتی موجود در شماری از بوستان های سطح شهر تهران به شمار 150 نمونه در شهریور و مهر ماه سال 1392 انجام شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه, شستشوی خاک, جداسازی نماتدها, تثبیت و انتقال آن ها به گلیسیرین و تهیه ی اسلاید میکروسکوپی انجام گرفت. مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی نماتدها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ی ترسیم بررسی شد. شناسایی گونه ها با استفاده از منابع علمی انجام شده و 28 گونه نماتد از 19 جنس تشخیص داده شد. در این میان جنس-های Filenchus, Criconemoides, Helicotylenchus, Pratylenchus و Criconema بیشترین تنوع گونه ای را داشتند. در بین گونه های بررسی شده بیشترین درصد فراوانی به ترتیب درHelicotylenchus pseudorobustus, Filenchus afghanicus وAphelenchus avenae به میزان 3/57, 7/50 و 3/49 مشاهده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی