مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثرگذاری میزان کشندگی ترکیبات آبامکتین، استامی پرید و ایندوکساکارب بر سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم های مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 81

چکیده

 تغییرپذیری رفتاری عامل های زیست )بیو(کنترل پس از در معرض ماندن آنها با ترکیب های آفتکش, باعث عدم موفقیت کنترل تلفیقی آفات در بسیاری از موارد شده است. در این بررسی ضمن انجام زیستسنجی روی حشره های کامل سن شکارگر Nesidiocoris tenuis به منظور تعیین سطح زیانبار بودن سه آفتکش آبامکتین, استامیپرید و ایندوکساکارب, اثرگذاری های جانبی این ترکیبات بر رفتار شکارگری سن شکارگر با تغذیه از تخمهای مینوز گوجه فرنگی, Tuta absoluta 25 درجه ی سلسیوس, رطوبت ± ارزیابی شد. آزمایشها در شرایط آزمایشگاهی )دمای 1 01 درصد و دوره ی نوری 10: 1 تاریکی: روشنایی( انجام گرفت. از غلظت زیرکشنده ی ترکیب ها به صورت نهشت خشک روی برگ در ± نسبی 11 مدت زمان 24 ساعت برای در معرض قرار گرفتن حشره ی کامل شکارگر استفاده شد. مقادیر LC50 برای سه ترکیب آبامکتین, استامیپرید و 214 میلیگرم ماده ی مؤثره بر لیتر و مقادیر / 30 و 43 /55, 33/ ایندوکساکارب به ترتیب 41 LC30 111 میلیگرم ماده ی / 31 و 53 /31, 21/ به ترتیب 42 مؤثره بر لیتر برآورد شد. همه ی ترکیب های موردبررسی, نرخ حمله ی شکارگر را به صورت معنیداری کاهش دادند, هرچند بیشترین تأثیر در تیمار ایندوکساکارب مشاهده شد. همچنین دو ترکیب ایندوکساکارب و استامیپرید سبب افزایش معنیدار زمان دستیابی شکارگر در مقایسه با شاهد شدند که میزان افزایش حاصله در تیمار حشرهکش ایندوکساکارب بیشتر از دیگر ترکیبات بوده است. آبامکتین با کمترین تأثیر رفتاری را در بین ترکیبات مورد آزمایش داشته است. بر پایه ی شاخص تأثیر کل ) E ( در طبقهبندی IOBC, استامیپرید ) 15 درصد( و پس ازآن ایندوکساکارب 77 درصد( برای سن شکارگر ( N. tenuis زیانآور بوده و آبامکتین ) 31 درصد( کمزیان ارزیابی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی