مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی قارچ های میکوریزآربسکولار در درختان نارنگی کینو (Citrus nobilis × Citrus deliciosa) پیوند شده بر روی پایه رافلمون با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 23

چکیده

 درختان نارنگی کینو دو ساله پیوند شده بروی پایه رافلمون با جدایه های مختلفی از قارچ میکوریزآربسکولار شامل Glomus manihotis, Gigaspora gigantean, Glomus mosseae  بصورت جداگانه و مخلوط مایه کوبی گردیدند. پنج پرایمر اختصاصی جنس های Glomus و Gigaspora به نام هایVAGLO VANS1, NS21, NS61  و VAGIGA پس از ساخت و با استفاده از DNA استخراج شده از ریشه های آلوده به میکوریزآربسکولار با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز مورد آزمون قرار گرفتند. دراین مطالعه پرایمر VAGLO بعنوان پرایمر اختصاصی جنس Glomus به همراه پرایمر VANS1 بعنوان پرایمر اختصاصی راسته گلومرال بصورت موفقیت آمیزی قطعه ای با اندازه 190 جفت باز از نمونه های G. mosseae و G. manihotis را تکثیر نمود. کاربرد این پرایمرها بر روی نمونه های حاوی  G.giganteanو همچین شاهد (گیاهان مایه کوبی نشده) منجر به تولید این قطعه نگردید. استفاده ازجفت پرایمر VANS1-NS61 برای تکثیر قطعه نسبتا کاملی از ژن های هسته ای با اندازه حدود 1 کیلوباز که زیر واحد کوچکی از rRNA را کد می نمایند موفقیت آمیز بود و استفاده از این قطعه بعنوان DNA الگو پس ازیک چرخه اضافی PCR (به منظور تکثیر بیشتر) به همراه جفت پرایمرهای VANS1-VAGLO و VANS1-VAGIGA منجر به تولید قطعه ای از DNA در اندازه مورد انتظاربرای جفت پرایمراول گردید و در مورد جفت پرایمر دوم نتیجه ای در پی نداشت. این تحقیق به وضوح نشان دهنده امکان استفاده از این تکنیک بعنوان ابزاری دقیق و سریع برای نشان دادن و شناسایی قارچ میکوریزآربسکولار درون ریشه های نارنگی کینو می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی