مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص مولکولی گونه های Mycosphaerella ایجادکننده بیماری مرکب سیگاتوکا با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

نویسنده

ارزنلو مهدی

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 216

چکیده

 بیماری سیگاتوکای موز یک بیماری مرکب می باشد که سه گونه M. musicola, M. fijiensis و M. eumusae بعنوان عوامل اولیه ایجادکننده این بیماری به شمار می روند. شناسایی کلاسیک این سه گونه به خاطر همپوشانی علایم بیماری, عدم وجود تفاوت مورفولوژیک بارز در مرحله تلئومورف و عدم اسپورزایی آنها روی محیط های کشت مصنوعی مشکل می باشد. پراکنش دقیق گونه های فوق و اپیدمیولوژی این بیماری هنوز به طور کامل مشخص نگردیده است. علاوه بر این, دو گونه M. fijiensis و M. eumusae در بسیاری از کشورهای تولیدکننده موز حضور نداشته و گونه های قرنطینه ای به حساب می آیند. بنابراین, شناسایی سریع و دقیق آنها جهت به کار گیری استراتژی مناسب مدیریتی ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر آغازگر های اختصاصی برای هریک از گونه های فوق بر اساس توالی بخشی از ژن کدکننده اکتین طراحی گردیدند که به ترتیب قطعاتی به طول های 500 جفت باز (M. fijiensis), 200 جفت باز (M. musicola) و 630 جفت باز (M. eumusae) را تکثیر کردند. کارآیی آغازگرهای اختصاصی هرگونه روی DNA استخراج شده از کشت های خالص و بافت های برگ های آلوده گیاه میزیان, آزمایش و تایید شدند. نتایج حاصل از بررسی میزان حساسیت آغازگرها نشان داد که آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای هر یک از گونه های M. Musicola, M. fijiensis و M. eumusae به ترتیب توانایی تکثیر قطعه مورد نظر با غلظت های 100, 10 و یک پیکوگرم DNA از گونه هدف را دارا هستند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.