مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عاری سازی دو توده تجاری سیر (.Allium sativum L) بومی ایران از پوتی ویروس ها با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم

صفحات

 صفحه شروع 345 | صفحه پایان 352

چکیده

 به منظور عاری سازی گیاه سیر از پوتی ویروس ها, دو توده تجاری سیر بومی ایران به نام های همدان و آذرشهر انتخاب و با استفاده از تکنیک گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. ابتدا سوخ های آلوده توده های مورد نظر به مدت 1 هفته در دمای 30 درجه سانتی گراد و سپس به مدت 4 هفته در دمای 36 درجه سانتی گراد تحت تیمار گرمادرمانی قرار گرفتند و متعاقبا مریستم انتهایی آنها در دو اندازه 0.4-0.6 و 0.6-0.8 میلی متر جدا و در محیط کشت موراشیج و اسکوگ (MS) که با تنظیم کننده های رشد نفتالین استیک اسید با غلظت های صفر, 0.1 و 0.5 بنزیل آدنین با غلظت های صفر, 0.5 و 1 میلی گرم در لیتر تکمیل شده بودند کشت گردیدند. به منظور ارزیابی کارایی گرمادرمانی و کشت مریستم در حذف ویروس و مقایسه آنها با تیمار شاهد, گیاهک ها پس از رشد با استفاده از آزمون الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون الایزا میزان عاری از ویروس سازی با ریز نمونه به اندازه 0.4-0.6 میلی متر %100 بود در حالی که با ریز نمونه 0.6-0.8 میلی متر میزان عاری سازی %91 گردید. تیمار شاهد (بدون تیمار گرمادرمانی) %21 عاری سازی نشان داد. همچنین گرمادرمانی به تنهایی, موجب %73 عاری سازی برای توده همدان و %61 برای توده آذرشهر گردید این در حالی بود که گیاهان شاهد بیش از %80 آلودگی نشان دادند. در تمامی تیمارها تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید با غلظت 0.1 میلی گرم در لیتر اختلاف معنی داری را در سطح %1 روی پرآوری, طول گیاهک و تعداد برگ در هر ریز نمونه نشان داد. بنزیل آدنین با تیمار 0.5 و 0.1 میلی گرم در لیتر بیشترین اثر را روی پرآوری و تعداد برگ در هر گیاهک داشته است و در ارتباط با طول گیاهک بیشترین اثر مربوط به تیمار 0.5 میلی گرم در لیتر است. همچنین اثر متقابل رقم و اندازه مریستم تنها برای طول گیاهک در سطح %1 معنی دار گردید. تیمار  S2C1 بیشترین طول گیاهک را داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی