مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت صنعتی
سال:1389 | دوره:5 | شماره:12
صفحه شروع:89 | صفحه پایان:105

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

169

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه بر روی مدیریت بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 105

چکیده

 مکاتب مختلف اقتصادی در این امر توافق دارند که رسیدن به شرایط مناسب توسعه اقتصادی مستلزم پیشرفت فنی متبلور در عوامل تولید است. یکی از این عوامل نیروی کار و پیشرفت فنی متبلور در آن, بهره وری نیروی کار است, بنابراین توجه به بهره وری نیروی کار و تلاش برای ارتقا آن اهمیت می یابد. در این تحقیق به بررسی برخی از عوامل موثر بر روی بهره وری نیروی کار و تاثیر آنها روی بهره وری نیروی کار پرداخته می شود. به طوری که در یک دوره زمانی طی سالهای 1354-86 و با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)  اثر متغیرهایی چون درجه باز بودن اقتصاد, جمعیت شاغل, سرمایه انسانی و شدت سرمایه را برروی بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران می سنجد. برای آزمون وجود رابطه بلندمدت در الگو از رویکرد کرانه ها (پسران, شین و اسمیت 1999) استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از این است که درجه باز بودن اقتصاد,سرمایه انسانی و شدت سرمایه در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر روی بهره وری نیروی کار دارد. و جمعیت شاغل نیز در بلند مدت تاثیر منفی و معنی داری بر روی بهره وری نیروی کار دارد. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.