video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,288

دانلود:

254

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خودسوزی عمدی در استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 24

چکیده

 هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی ها و همبسته های جمعیت شناختی, انگیزه ها و موقعیت های افراد اقدام کننده خودسوزی انجام شده است. روش: در یک بررسی توصیفی پیش گستر, با کمک یک پرسشنامه جمعیت شناختی و مصاحبه نیمه ساخت یافته, 318 مورد خودسوزی که طی 3 سال به تنها مرکز سوختگی استان مازندران ارجاع شدند, مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سنی اقدام کنندگان 27 سال بود و 83 درصد آنها را خانم ها تشکیل می دادند. بیشتر آنها متأهل, خانه‏دار و با تحصیلات دبیرستانی بودند. 62 درصد آنها به طور تکانه ای اقدام به خودسوزی کرده بودند. علت اصلی این اقدامات, کشمکشهای زناشویی و خانوادگی بود. بیشتر در ساعات روز اقدام به خودسوزی کرده بودند. خودسوزی در فصل بهار شایعتر بود و میزان مرگ و میر آن 79 درصد بود. در پیگیری موارد, یک مورد بعد از 6 سال با حلق آویز کردن خود فوت کرده بود و پس از 10-8 سال پیگیری هیچ موردی از تکرار خودسوزی دیده نشد. نتیجه: نمای جمعیت شناختی جمعیت مورد مطالعه و انگیزه های آنها, نیاز به اقدامات پیشگیری کننده متفاوتی در موارد مختلف را مطرح می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی