video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

771

دانلود:

225

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و همتایان بینای آنها

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 55

چکیده

 هدف: هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا با همتایان بینای آنها در شهر تهران است. روش: در این پژوهش 93 نفر از دانش‏آموزان نابینا (18 دختر و 75 پسر) 15 ساله و بالاتر, ساکن تهران و مشغول به تحصیل در مدارس کودکان استثنایی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مقایسه به روش نمونه‏گیری تصادفی چند مرحله‏ای از دانش آموزان عادی مدارس شهر تهران به تعداد سه برابر دختران و دو برابر پسران نابینا, انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها, پرسشنامه کیفیت زندگی و معاینه حدت بینایی به کار برده شد. یک بررسی راهنما برای از میان برداشتن برخی نارسائیها, افزایش پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) و افزایش اعتبار سازه‏ای (از روش تحلیل عامل) انجام گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که بین کیفیت زندگی دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی‏دار وجود ندارد ولی تنها در حوزه تحرک کیفیت زندگی تفاوت معنی‏دار دیده شد. بین کیفیت زندگی و حدت بینایی در دانش آموزان نابینا ارتباط معنی‏دار به دست آمد. سواد پدر و مادر در گروه دانش‏آموزان بینا به شکل معنی‏دار بالاتر از دانش‏آموزان نابینا بود. نتیجه: فراهم آوردن تسهیلات حمل و نقل فردی و اجتماعی خاص نابینایان و پیشگیری از پیشرفت نقایص بینایی و تصحیح هر چه کاملتر کاهش بینایی با استفاده از وسایل کمک بینایی جدید و مناسب, نقش مؤثری در بالا بردن کیفیت زندگی دانش‏آموزان نابینا دارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی