video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

692

دانلود:

176

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر در شهر شیراز

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 66

چکیده

 هدف: هدف اصلی این پژوهش آماده سازی, انطباق و هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر در شهر شیراز, بررسی پایایی و روایی, تهیه جدولها و نمرات هنجاری آن در سنین 64-16 سال بوده است. روش: پس از انجام پژوهش مقدماتی, فرم فارسی پرسشنامه یاد شده تهیه شد. آزمودنیهای پژوهش را 205 آزمودنی بهنجار تشکیل داده‏اند که در چهار گروه سنی 16 سال تمام تا 64 سال و 11 ماه با استفاده از مقیاس یاد شده مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه: داده‏های به دست آمده از عملکرد آزمودنی ها به پنج نمره ترکیبی,نمرات استاندارد و پنج شاخص ترکیبی تبدیل گردید. همچنین رتبه‏های درصدی منطبق با پنج نمره ترکیبی در هر گروه سنی تهیه گردید. پایایی مقیاس به شیوه بازآزمایی محاسبه شد. ضریب‏های بازآزمایی برای خرده آزمونها و ترکیبها از 28/0 تا 98/0 به دست آمد که در حد رضایتبخش می باشد. همچنین خطای معیار اندازه گیری محاسبه شد که پایاترین شاخص, شاخص توجه/تمرکز و سپس شاخص حافظه کلامی بود. به منظور بررسی روایی مقیاس, اجرای مقیاس روی گروه بالینی دارای آسیب حافظه یا مشکوک به آن, صورت گرفت. این گروه در پنج شاخص با نمونه هنجاریابی مقایسه شد که نمرات پایین در شاخصهای مقیاس برای گروه بالینی به دست آمد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی