مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت صنعتی
سال:1388 | دوره:4 | شماره:9
صفحه شروع:19 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,125

دانلود:

229

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارایه روشی جدید جهت برآورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 30

چکیده

 تعیین درصد پیشرفت پروژه یکی از موضوعات مهم در فازهای «برنامه‎ریزی» و «کنترل» مدیریت و کنترل پروژه است که برای کلیه ذی نفعان سازمان و از جمله کارفرمایان و پیمان کاران از اهمیت بالایی برخوردار است. برای تعیین درصد پیشرفت واقعی پروژه, در اکثر موارد از دو عامل هزینه و زمان استفاده می گردد. این در حالی است که در عمل, عوامل تاثیر گذار متعددی وجود دارند که نادیده گرفتن آنها یا کم رنگ جلوه دادن آنها باعث می شود که درصد پیشرفت اعلام شده پروژه با واقعیت همخوانی نداشته باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله, برآورد میزان پیشرفت پروژه با در نظر گرفتن تمام معیارهای تاثیر گذار بر پیشرفت پروژه می باشد. در این راستا, مدلی جدید برای برآورد میزان پیشرفت پروژه ارایه گردیده است که معیارهای هزینه, نیروی انسانی, سایر منابع, درجه بحرانی بودن, وضعیت تدارکات و ساختار کلی فعالیت را در محاسبه درصد پیشرفت لحاظ می کند. همچنین برنامه ای ماکرو در محیط Excel که قابل لینک شدن به نرم افزار M.S. Project است طراحی و مثال های متعددی با آن حل گردیده است. در پایان به عنوان نمونه یک مثال کاربردی ارایه شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.