مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1390 | دوره:4 | شماره:1 (پی در پی 11) | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و بررسی ترجمه فارسی کتاب «اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب» بر پایه سبک شناسی زبانی

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 40

چکیده

 کتاب «اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب» اثر ادیب, شاعر و واعظ قرن ششم (ق) شرف الدین شفروه اصفهانی است که آن را به سبک مقامات و به زبان عربی نگاشته است. از این کتاب ترجمه ای بفارسی متعلق به قرن هشتم یعنی دوره فنی نثر فارسی در دست است که بسیاری از خصوصیات سبکی نثر دوره سامانی و برخی اختصاصات لهجه خراسان آن روزگار را در بردارد و مانند ترجمه های کتب دوره سامانی ترجمه ای تحت اللفظی و واژه بواژه است که بصورت زیرنویس در ذیل سطور متن عربی نوشته شده است. این ترجمه بلحاظ اشتمال بر گنجینه وسیعی از لغات قدیمی و مختصات سبکی و دستوری, در ادبیات فارسی حائز اهمیت فراوان است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تبیین جایگاه این ترجمه در میان کتب نثر فارسی به بررسی ویژگیهای سبکی ترجمه در سطح زبانی پرداخته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID