مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1390 | دوره:4 | شماره:1 (پی در پی 11) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

337

دانلود:

207

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«تنوع و تحرک» و عوامل آنها در حکایت «جدال سعدی با مدعی» در گلستان

نویسنده

اسدالهی خدابخش

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 مساله اصلی در این تحقیق, تنوع و تحرک در حکایت «جدال سعدی با مدعی» در گلستان است. این حکایت در بین سایر حکایات گلستان, بلکه دیگر متون نثر فارسی از حیث داشتن تحرک در سطح الفاظ و تنوع در عمق معانی متمایز است. نگارنده در دو بخش سعی میکند که تنوع و تحرک و عوامل آنها را در حکایت مذکور نشان دهد. در بخش اول راههای پرورش معانی را بعنوان پاره ای از عوامل تنوع و تحرک, با بحث از هشت مشخصه: مناظره, تعریف, توصیف, استشهاد, استدلال, مقایسه, بررسی علل و نتایج و تقسیم بندی بیان میکند. در بخش بعدی نیز چهار عامل اساسی را تحت عنوان دقایق بلاغی برمیشمارد که عبارتند از: ایجاز, اطناب, سادگی بیان و سلاست. نتیجه آنکه بدلیل وجود راههای متنوع پرورش مطالب, برخی صنایع موثر بدیعی, پاره ای از مباحث بلاغی در حکایت «جدال سعدی با مدعی», این حکایت, نمونه و الگوی تمام عیار یک نوشتة متنوع و متحرک در گلستان و شاید در تاریخ نثر فارسی بشمار میرود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID