مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1390 | دوره:4 | شماره:1 (پی در پی 11) | صفحه شروع:375 | صفحه پایان:400

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

854

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سبک نگارش تمهیدات عین القضات همدانی بر پایه احوال مخاطب

صفحات

 صفحه شروع 375 | صفحه پایان 400

چکیده

 یکی از عوامل موثر بر سبک هر نویسنده یا شاعر, در نظر گرفتن حال مخاطب است. شاعر یا نویسنده توانا, اثرخویش را بگونه ای مدون میسازد که خواننده آن را بفهمد و بپسندد, بویژه اگر هدف, تعلیم و تبلیغ فکر یا بیان اصول و مبانی مکتبی باشد.آنچه در این پژوهش مورد توجه است سبک بیان مطالب عرفانی در تمهیدات عین القضات و نحوه ارتباط قاضی با مخاطبان است. تمهیدات از نظر زبانی و محتوایی در میان آثار عرفانی, اثری استثنایی است و بسیاری از رویکردهای نظری و آموزه های عملی عین القضات در آن بازتاب یافته است. قاضی در این کتاب, مطالب را صریح و بی تکلف بیان کرده, بگونه ای که گاهی متن به زبان محاوره نزدیک میشود, عین القضات خواننده را در نوشتار مورد خطاب قرار میدهد و ارتباط او با مخاطب بقدری قوی و زنده است که گویی با او گفتگو میکند. گاهی قاضی مخاطب را نمیشناسد, با اینحال, به بهترین وجه با او ارتباط برقرار میسازد و با کاربرد امر و نهی حضور مخاطب را در جریان کلام زنده و پررنگ میسازد و با جمله های پرسشی فراوان توجه مخاطب را جلب کرده به شنیدن مطلب عرفانی ترغیب میکند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID