مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1390 | دوره:4 | شماره:1 (پی در پی 11) | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:74

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

814

دانلود:

263

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاملی در سطح ادبی مثنوی معنوی (بلاغت)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 74

چکیده

 مثنوی معنوی منظومه معرفت شناسانه مولوی, شاعر قرن هفتم هجریست. ویژگی داستان در داستان بودن این کتاب و ذهن سیال و عمق اندیشه مولوی در مثنوی, موجب شده است که ارتباط گسترده خواننده با آن برغم سادگی زبان و عدم استفاده از شیوه مصنوع و متکلف در آن میسر نگردد.مولوی, گاه ضمن اشاره به دشواریهای ارتباط با خواننده و ذکر علل و اسباب آن دشواریها میکوشد, تا برخی از آنها را بخواننده بشناساند و زمینه های لازم را برای ارتباط فراهم آورد.بلاغت بعنوان بخشی از سطوح سه گانه یعنی سطح زبانی, اندیشگی و ادبی که سازنده سبک ادبی هستند؛ در مثنوی معنوی مولوی جلوه ای ویژه یافته است. این مقاله میکوشد به این جنبه از ویژگیهای سبکی منظومه روایی و داستانی مثنوی بپردازد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID