Start: 2/3/2023 3:08:46 AMEnd: 2/3/2023 3:08:47 AM >> 760

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

306

دانلود:

111

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختارهای مختلف تشبیه در مثنوی معنوی

نویسندگان

گلچین میترا

صفحات

 صفحه شروع 339 | صفحه پایان 352

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی تشبیه و طبقه بندی انواع ساختار آن در مثنوی مولانا میپردازد. تشبیه علاوه بر اینکه از موضوعات محوری و مهم حوزه علم بلاغت و بیان محسوب میشود, بررسی و تحلیل ساختار متنوع و متعدد و عناصر تشکیل دهنده آنچه از نظر شکل و چه از جهت محتوا میتواند مبین و معرف سبک و زبان خاص یک شاعر باشد. از اینرو, از جنبه سبک شناختی نیز از اهمیت بسیار برخوردار است.از آنجا که سبک بکار رفته در مثنوی مولانا سبک تعلیمی (didactic) است, از ابزار تشبیه و تمثیل در آموزش و انتقال مفاهیم و پیامهای مختلف شاعر به مخاطب بسیار استفاده شده است.نکته مهم دیگر آنکه مقایسه بسامد اشکال مختلف تشبیه در مثنوی, نشان دهنده آن است که مولانا بیشتر از چه ساختارها و عناصری در سبک تعلیمی برای ادای مقاصد خویش سود جسته است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی