مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

248

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چگونگی استفاده از فعل در نثر گلستان (یک ویژگی خاص)

نویسنده

شنبه ای رقیه

صفحات

 صفحه شروع 86 | صفحه پایان 101

چکیده

 با وجود بررسی مختصات مشترک فکری, زبانی و ادبی هر دوره, هنوز راه درازی مانده است تا به رمز و رازهای شاعرانگی آثار ممتاز ادبی پی ببریم. برای دریافت چنین رازهایی, ناگزیر از بررسی تفاوتهای فردی این آثار هستیم, تفاوتهایی که در نتیجه خروج از هنجارهای زبان با آثار قبلی بوجود آمده و سبک فردی را رقم زده است. این ویژگیهای سبک فردی در گلستان در حوزه های گوناگونی از جمله موسیقایی, زبانی و نحوی نهفته است. در این مقاله بخصوص حوزه نحوی گلستان, آن هم چگونگی استفاده از فعل مورد بررسی قرار گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.