مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:310 | صفحه پایان:310

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

456

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه بهره هوشی و خلاقیت در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی و فرزندان آنها با گروه کنترل (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 310 | صفحه پایان 310

چکیده

 هدف: در بررسی های چندی ارتباط میان خلاقیت و آسیب شناسی روانی مطرح شده است. از سوی دیگر بین بهره هوشی و خلاقیت پیوندهایی گزارش گردیده است. در پشت هر تفکر خلاق, فرآیند شناختی توان مندی وجود دارد. از آنجا که تاکنون در بررسی بالینی کنترل شده ای به چگونگی خلاقیت و بهره هوشی در بیماران دو قطبی و فرزندانشان پرداخته نشده, پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این پرسش انجام شد که آیا خلاقیت و بهره هوشی در بیماران دو قطبی و فرزندان آنها با جمعیت عمومی متفاوت است. روش: بیست بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی (در هنگام فروکش علایم) و20  نفر از فرزندان سالم آنان با 20 نفر از افراد بدون سابقه بیماری روانی و 20 نفر از فرزندانشان که از نظر سن, جنس, وضعیت اجتماعی-اقتصادی و میزان تحصیلات همتاسازی شده بودند, آزمون هوشی وکسلر بزرگسان و پرسش نامه خلاقیت رند سیپ را تکمیل کردند. اجرای پرسش نامه ها را روان شناس بالینی بر عهده داشت. یافته ها: افراد مبتلا به اختلال دو قطبی بهره هوشی, کلامی, عملی و کلی کمتری نسبت به فرزندان خود و گروه شاهد و فرزندان گروه شاهد داشتند (p< 0.001), اما بین بهره هوشی فرزندان بیماران دو قطبی با گروه شاهد تفاوت مهمی از نظر آماری دیده نشد. چهار گروه مورد بررسی از نظر خلاقیت تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: در بیماران دو قطبی, نارسایی های چشمگیر و پایداری پدید می آید. پایین بودن نمرات بهره هوشی در بیماران دو قطبی می تواند با این افت شناختی ارتباط داشته باشد. از آنجا که در بررسی حاضر بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی همگی از مراجعه کنندگان به یک مرکز دولتی وابسته به دانشگاه انتخاب شده بودند و همانند گروه گواه دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی ضعیف و سطح تحصیلات پایین بودند, می تواند بر روی نتایج تحقیق تاثیر گذاشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID