مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازخوانی بیتی از رودکی بر مبنای شاخصه های سبک شناسی و نقد متون

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 136

چکیده

رودکی به پدر شعر فارسی معروفست و از نخستین شاعران فارسی سراییست که اشعاری نغز و طرب انگیز از خود بجای گذاشته است. از آنجا که گزیده اشعار این شاعر بزرگ, جزو کتابهای دانشگاهی است, تاکنون شرحهای گوناگونی درباره شعر او ارایه گشته و در هر یک کوشش شده گره از فروبستگیهای شعر این شاعر گشوده شود, اما با اینحال هنوز برخی از شعرهای رودکی در پرده ابهامست. از اینرو در این جستار یکی از مرثیه های معروف رودکی مطرح شده و چگونگی ضبط بیت آخر این مرثیه و معنای آن در دیوانها و شرحهای موجود نقد و بررسی شده است. در فرجام این نتیجه حاصل شده که با توجه به شاخصه های سبک شناسی و نقد متون, ضبط موجود بیت آخر این مرثیه درست نیست و توالی بیتهای این مرثیه نیز ناسازوار است. سپس ضبط درست و توالی منطقی تر ابیات این مرثیه ارایه گشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.