video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

119

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آشنایی با تست Hall van de castle در ارزیابی کمیت رویاها و گزارش کاربرد آن در پژوهش های انجام شده در ایران (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 349 | صفحه پایان 349

چکیده

 هدف: در روانکاوی به رویا توجه زیادی شده است و در برخی مکاتب, تحلیل رویا اهمیت ویژه ای دارد. با آنکه برای ارزیابی کامل روانپزشکی, رویا مهم است اما به آن کمتر توجه شده است. روش: روشهایی که به کمک آنها بتوان رویاها را بصورت کمی بررسی کرد اند کند و روانپزشکان آشنایی کمتری با آنان دارند. تنها آزمون موجود که محتوی رویا را کمی می کند و در پژوهش ها و همچنین تشخیص ها به کار برده می شود, آزمون Hall van de castle است که روایی و پایایی آن سنجیده شده و بصورت عملی به کار گرفته شده است. این آزمون موارد زیر را ارزیابی می کند: خوی, پرخاشگری, دوستی, جنسی, فعالیت ها, موفقیت و شکست, خوش شانسی و بدشانسی, هیجان ها و محیط. پس از ثبت رویا ها, آن ها کد گذاری می شوند و ارتباط هر یک با اختلال روانپزشکی مورد نظر ارزیابی می گردد. یافته ها: دو بررسی در ارتباط با بیماران PTSD و اسکیزوفرنیا در ایران انجام شده اما پس از رفع کاستی های این آزمون, برای ارزیابی محتوی رویا در حملات میگرن شبانه به کار برده شده است. در این گزارش روش کاربرد و کد گذاری آزمون, برای بهره برداری در تحقیقات ارایه گردیده است. نتیجه گیری: این آزمون به عنوان ابزار مناسب برای بررسی محتوی رویا در همه بررسی ها از جمله پژوهش های مربوط به اعتیاد پیشنهاد می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.