مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

310

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عناصر عرفانی در مرثیه سرایی ادبیات عاشورایی

نویسنده

محمدزاده مرضیه

صفحات

 صفحه شروع 283 | صفحه پایان 295

چکیده

 به دلیل تناسب عشق و عرفان با شعر و ادبیات و از سویی دیگر با آیین و دین, نظرگاه عرفانی از برجسته ترین قرائتهای عاشورا به حساب میآید. در عصرها و دوره های مختلف, نظرگاه شاعران به موضوع عاشورا متفاوت بوده و از آن برداشتهای متعدد و متفاوت ارائه نموده اند. در این میان دو برداشت یا قرائت حماسی و عرفانی, گسترده تر از قرائتهای دیگر است. گرچه ظاهرا نظریه شهادت عرفانی, تفسیری غیراجتماعی و غیرسیاسی و بلکه سیاست زدایانه از قیام امام حسین (ع) مینمایاند, اما همان گونه که در اشعار بسیار از شاعران عاشورایی مشهود است, فلسفه قیام عاشورا, در آزادیبخشی آن است و بهترین درسی که از قیام امام حسین (ع) میتوان آموخت, حریت خواهی معنوی, بیداری مسلمانان و عزت و حفظ دین است. در عصر حاضر, منظر عرفانی شعر عاشورا, جایگاهی ممتاز با دوره های پیشین دارد و هر کدام حکم مقتل منظوم با رویکرد عدالتخواهی و اهداف سیاست عرفانی در قیام امام حسین (ع) را پیدا کرده اند. این مقاله بر آن است تا عناصر عرفانی را در مراثی ادبیات عاشورایی واکاوی نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی