مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:345 | صفحه پایان:345

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علل واگذاری بیماران روانپزشکی مزمن (اسکیزوفرنیا) به مراکز نگهداری و مقایسه آنها با بیماران نگهداری شده در خانه (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 345 | صفحه پایان 345

چکیده

 هدف: این پژوهش به منظور بررسی علل واگذاری بیماران روانپزشکی مزمن (اسکیزوفرنیا) به مراکز نگهداری و مقایسه آنها با بیمارانی که در خانه از آنها نگهداری می شود, انجام شده است. روش: در این مطالعه 205 مراقب (106 مراقب در مراکز نگهداری و 99 مراقب در خانه) و 193 بیمار مزمن روانپزشکی (96 بیمار در مراکز نگهداری و 97 بیمار در خانه) که به روش در دسترس انتخاب شده بودند شرکت کردند. برای گردآوری داده ها پیرامون عوامل موثر در واگذاری, مقیاس های علایم منفی و مثبت اسکیزوفرنیا, ارزشیابی مهارت های زندگی بیمار, ابزار سنجش خانواده, فرم کوتاه آزمون برنامه مصاحبه تجارب خانواده های بیماران روانی, پرسش نامه آگاهی سنجی خانواده های دارای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا و ابزار حمایت اجتماعی به کار برده شد. داده های پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک, آزمون t مستقل و آزمون ناپارامتریک مان-ویتنی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان دادند که سن بالاتر و تحصیلات پایین بیماران, شدت علایم بیماری, کژکاری بیماران در مهارت های زندگی, فرسودگی عینی بیشتر مراقبین بیماران و آگاهی و دانش کم خانواده, حمایت اجتماعی ادراک شده پایین توسط بیمار و دسترسی نداشتن به بیمه احتمال واگذاری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا را به مراکز نگهداری افزایش می دهد. بین ویژگی های فردی و بالینی بیماران, خصوصیات خانواده ها در هر دو گروه بیماران به جزء ابعاد کارکرد خانواده تفاوت معناداری دیده شد. همچنین در زمینه دسترسی به منابع اجتماعی-حمایتی در هر دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت. به بیان دیگر بیماران واگذار شده به مراکز نگهداری از منابع اجتماعی-حمایتی کمتر برخوردار بودند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مدیریت و مراقبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا, وجود مداخلات مبتنی بر بیمار, خانواده و جامعه می تواند احتمال واگذاری بیماران به مراکز نگهداری را کاهش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID