مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:6 | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:90

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

391

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی گرایش های فمینیستی و رابطه آن با انگیزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 90

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر, بررسی و تبیین گرایش های فمینیستی و رابطه آن با انگیزه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بود. در مبانی نظری, از تلفیق دیدگاه های نظری ریتزر, کاستلز, گیدنز, و پارسونز در بحث فمینیسم استفاده و چارچوب و مدل نظری تدوین گردید. روش از نوع زمینه یابی یا پیمایش بود و ابزار پژوهش, پرسشنامه حضوری محقق ساخته بود که مورد اعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت و به وسیله آن داده ها گردآوری شد. حجم نمونه 327 نفر از دانشجویان دختر دو دانشکده علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار برآورد شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان گرایش فمینیستی در نمونه مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا است و این گرایش در میان دانشجویان علوم انسانی بیشتر از دانشجویان فنی و مهندسی است. همچنین باور به وجودِ نابرابری جنسیتی در خانواده, نابرابری در حقوق و قوانین جامعه, اعتراض به نقش زن به عنوان خانه دار صِرف, نابرابری در مزایای اقتصادی زنان نسبت به مردان در سطح متوسط رو به بالا بدست آمد. نتیجه دیگر اینکه انگیز ه های اقتصادی و انگیزه های اجتماعی- فرهنگی در گرایش فمینیستی یادشده سطح بالایی را نشان داد که با رویکردهای نظری موجود در مکاتب فمینیسم های سوسیال, رادیکال و لیبرال قابل تبیین و تفسیر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID