مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH) | سال:1391 | دوره:2 | شماره:5 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

490

دانلود:

194

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه های دانشگاه یزد

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 26

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. و نهایتا اینکه, این مطالعه به لحاظ ماهیت, کاربردی, به لحاظ معیار زمان, مقطعی و به لحاظ معیار وسعت, پهنانگر است. جامعه آماری در این تحقیق, کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های پسرانه دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران, 345 نفر محاسبه گردیده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق, طبقه ای بوده است. طبقات بر حسب رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق, پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای آزمون پایایی پرسشنامه در این تحقیق, از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از اعتبار محتوایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مشکلات فرهنگی دانشجویان به طور معنی داری کمتر از متوسط است. میزان مشکلات فرهنگی در بین دانشجویان کارشناسی بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و در بین دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان متاهل است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID