مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

568

دانلود:

192

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر سلامت عمومی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاههای شهر جهرم)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 94

چکیده

 وضع سلامت یک جمعیت به عوامل متعدد و پیچیده ای وابسته است که هم جنبه ژنتیک و محیطی دارد هم در یک طیف گسترده جنبه اجتماعی می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عمومی می باشد و روش تحقیق پیمایشی است. در چارچوب تئوری از نظریه های آدلر, دال و کوکرهام, پارسونز, زان, ماینر و داینر برای گزینش متغیرهای مورد بررسی استفاده و تئوری ترکیبی ساخته شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر جهرم می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق پرسش نامه محقق ساخته و همچنین پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی, داده های لازم جمع آوری شدند. روایی سوالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و با استفاده از تحلیل عاملی تعیین اعتبار گردید. سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از متغیرها با سلامت عمومی سنجش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین رشته تحصیلی با بعد شکایت جسمانی تفاوت معنادار وجود دارد و بر حسب نتایج آزمون مقایسه میانگین بین جنسیت و بومی و غیربومی بودن دانشجویان تفاوت معنادار وجود دارد. در آزمون همبستگی پیرسون بین فعالیت های ورزشی, سبک مصرف موادغذایی, رضایت از زندگی به عنوان متغیرهای مستقل و سلامت عمومی به عنوان متغییر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس داده های رگرسیونی متغیرهایی چون بهداشت فردی, فعالیت ورزشی و رضایت از زندگی بیشترین تاثیر بر سلامت عمومی دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی