video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سطح کلسترول سرم در مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری پیش از درمان و پس از آن با داروهای مهارکننده اختصاصی باز جذب سروتونین (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 306 | صفحه پایان 306

چکیده

 هدف: با توجه به اثرات سودمند درمان دارویی بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی در کاهش سطح کلسترول سرم, در پژوهش حاضر اثر درمان اختلال وسواسی-اجباری با داروهای مهارکننده های اختصاصی باز جذب سروتونین در کاهش میزان کلسترول سرم بررسی شده است. روش: با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس, 33 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری از درمانگاه بیمارستان رسول اکرم (ص) و مرکز روانپزشکی ایران ارزیابی شدند. تشخیص اولیه اختلال وسواسی-اجباری به کمک معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR مطرح گردید و با بهره گیری از پرسش نامه SCID-I مصاحبه بالینی برای تایید تشخیص انجام شد. شدت وسواس با مقیاس وسواسی-اجباری یل-براون سنجیده شد. سطح کلسترول سرم بیماران پیش از درمان و 12 هفته پس از آن با داروهای SSRIs اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه گردید. یافته ها: میانگین سطح کلسترول سرم بیماران پس از درمان کاهش یافته است ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نیست. از سوی دیگر شدت اختلال وسواس پس از درمان کاهش معنی دار یافت. بین شدت وسواس و سطح کلسترول سرم, پیش از درمان و پس از آن رابطه معنی دار داشت. بررسی مستقل گروهی از بیماران که پیش از درمان سطح کلسترول بالاتر از طیف بهنجار داشتند, نشان می دهد که در این گروه کاهش سطح کلسترول سرم, به دنبال درمان با داروهای SSRIs, نسبت به گروه دیگر, بیشتر است. نتیجه گیری: سطح کلسترول سرم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری با داروهای مهارکننده اختصاصی باز جذب سروتونین کاهش می یابد ولی این کاهش به میزان سطح کلسترول سرم پیش از درمان بستگی دارد؛ یعنی هر چه میزان کلسترول سرم پیش از درمان بالاتر باشد, میزان کاهش آن با درمان وسواس بیشتر خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.