مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

941

دانلود:

310

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عملکرد گیاه جو و اجزاء آن در شرایط آبیاری با آبهای نامتعارف

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 29

کلیدواژه

رسانایی کهربایی (هدایت الکتریکی)Q2

چکیده

 محدودیت منابع آب در کشور باعث شده است تا بهره وری از منابع آب نامتعارف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. استان اصفهان در حوضه آبخیز گاوخونی از مناطقی است که پهنه های گسترده ای از آبهای شور و لب شور سطحی و زیرزمینی در آن جریان داشته, و تخلیه پساب شهری و صنعتی به چالش اصلی بهره برداری از آب در منطقه مزبور مبدل شده است. در این تحقیق اثر کیفیتهای مختلف آب بر عملکرد گیاه جو و اجزاء آن در برخوار اصفهان با سه تیمار آب چاه, پساب و مخلوط آب شور چاه و پساب به ترتیب با رسانایی کهربایی (هدایت الکتریکی) 7, 1.4 و 4 دسی زیمنس بر متر در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که اثر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و تمامی اجزاء عملکرد به جز ارتفاع گیاهی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بوده است. همچنین, از نظر عملکرد دانه, وزن خشک کل گیاه, وزن هزار دانه, سطح برگ, طول برگ, تعداد دانه در سنبله و ارتفاع سنبله بیشترین عملکرد مربوط به پساب بوده, و پساب مخلوط با آب چاه از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد در مرحله بعدی قرار داشته است. پایش دوره ای منابع خاک باید برای مهار کردن میزان آلودگی در اراضی تحت آبیاری با آب نامتعارف انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتاحی، خدیجه، شیرشاهی، فهیمه، و بابازاده، حسین. (1394). عملکرد گیاه جو و اجزاء آن در شرایط آبیاری با آبهای نامتعارف. مهندسی منابع آب، 8(27)، 23-29. SID. https://sid.ir/paper/169648/fa

  Vancouver: کپی

  فتاحی خدیجه، شیرشاهی فهیمه، بابازاده حسین. عملکرد گیاه جو و اجزاء آن در شرایط آبیاری با آبهای نامتعارف. مهندسی منابع آب[Internet]. 1394؛8(27):23-29. Available from: https://sid.ir/paper/169648/fa

  IEEE: کپی

  خدیجه فتاحی، فهیمه شیرشاهی، و حسین بابازاده، “عملکرد گیاه جو و اجزاء آن در شرایط آبیاری با آبهای نامتعارف،” مهندسی منابع آب، vol. 8، no. 27، pp. 23–29، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169648/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی