مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی منابع آب
سال:1390 | دوره:4 | شماره:8
صفحه شروع:11 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی تبخیر از سطح ایستابی کم عمق با استفاده از شبیه های وایازی و شبکه عصبی مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 20

چکیده

 رابطه بین عمق سطح ایستابی و تبخیر از سطح خاک در اغلب مناطق خشک و نیمه خشک بسیار مهم است. در این مناطق به علت آبیاری بیش از حد نیاز, اغلب سطح ایستابی نزدیک زمین است که باعث شوری خاک می شود. در این مطالعه از یک شبیه فیزیکی سطح ایستابی برای تعیین شدت تبخیر در خاکهای لوم شنی, لومی و لوم رسی در گلخانه و برای سه سطح ایستابی 40, 60 و 80 سانتی متری استفاده شده است. تبخیر از سطح خاک, تبخیر از سطح آزاد, رطوبت سطحی (اندازه گیری با استفاده از TDR), دمای بیشینه و دمای کمینه به مدت 74 روز و به صورت روزانه اندازه گرفته شدند. سپس چندین روش غیرخطی شامل وایازی (رگرسیون) خطی محلی, شبکه عصبی با دو لایه برگشتی, شبکه عصبی با کاهش شیب توام و شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری BFGS با استفاده از آزمون گاما توسعه داده شدند. برای اعتبارسنجی شبیه ها نیز از شاخص های آماری جذر میانگین مربعات, میانگین قدرمطلق خطا و ضریب تبیین استفاده شد. نتایج هماهنگی مناسبی را بین نتایج اندازه گیری و پیش بینی نشان دادند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.