مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

457

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی بیلان (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 مدیریت منابع آب در مناطق خشک از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که در این مناطق بیشتر سهم مصارف متوجه منابع آب زیزمینی است, اطلاع از وضعیت کمی و کیفی این منابع ضروری است. خروجی های مدل های گردش عمومی ابزاری سودمند در جهت پیش بینی تغییرات متغیرهای اقلیمی به شمار می رود. در این پژوهش در ابتدا جهت بررسی پیامدهای کمی گرم شدن جهانی, با استفاده از بهترین خروجی مدل های گردش عمومی اثر تغییر اقلیم بر بارش براورد گردید, و در ادامه به منظور تحلیل وضعیت کمی آبخوان دشت بیرجند, از مدل مفهومی بیلان استفاده شد. واسنجی و صحت سنجی مؤلفه ها و اجزاء مدل مفهومی بیلان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه MOPSO, و میانگین سطح آب زیرزمینی حدفاصل سال های 1390 تا 1393 (به عنوان ارتفاع مشاهداتی سطح آبخوان) انجام شد. از شاخص های R2 و RMSE به عنوان توابع هدف در این بهینه سازی استفاده شد. بازه ی تغییرات توابع هدف در مرحله ی واسنجی اعضای جمعیت نیز بین 96/0 تا 2/0 برای تابع RMSE, و بین 77/0 تا 97/0 برای تابع R2 رسید. همچنین میزان دقت توابع هدف در مرحله ی صحت سنجی برای تابع RMSE و R2به ترتیب برابر است با 84/0 و 91/0. در مرحله ی بعد, براورد سطح آب زیرزمینی آبخوان حدفاصل سال های 2015 تا 2030 میلادی انجام شد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند در بازه مطالعه شده با روندی نزولی مواجه خواهد گردید. طبق شبیه سازی های مدل مفهومی در خصوص سطح آب زیرزمینی, انتظار می رود که حدوداً افت تجمعی و ارتفاع سطح آب زیرزمینی در پایان دوره ی آتی به ترتیب به ارقام 7 و 9/1315 متر برسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفرزاده، احمد، خاشعی سیوکی، عباس، و شهیدی، علی. (1398). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی بیلان (مطالعه موردی: دشت بیرجند). مهندسی منابع آب، 12(41 )، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/169617/fa

  Vancouver: کپی

  جعفرزاده احمد، خاشعی سیوکی عباس، شهیدی علی. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی بیلان (مطالعه موردی: دشت بیرجند). مهندسی منابع آب[Internet]. 1398؛12(41 ):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/169617/fa

  IEEE: کپی

  احمد جعفرزاده، عباس خاشعی سیوکی، و علی شهیدی، “بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی بیلان (مطالعه موردی: دشت بیرجند)،” مهندسی منابع آب، vol. 12، no. 41 ، pp. 1–16، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169617/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی