Start: 2/6/2023 1:25:21 PMEnd: 2/6/2023 1:25:22 PM >> 823

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

921

دانلود:

348

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه چهار روش اندازه گیری درجای هدایت آبی اشباع خاک

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 68

چکیده

 هدایت آبی اشباع خاک (ks), از ویژگی های مهم فیزیکی خاک است که اطلاع از تغییرات مکانی و زمانی آن برای بهینه سازی مدیریت آب و خاک بسیار ضروری می باشد. در این پژوهش چهار روش صحرایی اندازه گیری ks شامل روش های استوانه های دوگانه, تک استوانه, نفوذسنج گلف و نفوذسنج مکشی در مزرعه ای با خاک لومی متوسط در دانشگاه شهرکرد مقایسه شدند. میانگین ارتفاع آب در روش های استوانه های دوگانه و تک استوانه در طول آزمایش ها برابر با 11 سانتی متر بود و در روش نفوذسنج گلف دو عمق ثابت 11 و 19 سانتی متر به ترتیب در هر چاهک اعمال شدند و آزمایش ها با روش نفوذسنج مکشی در پنج مکش 15-, 10-, 6-, 3- و 1- سانتی متر به انجام رسیدند. میانگین ks اندازه گیری شده با روش های استوانه های دوگانه, تک استوانه, نفوذسنج گلف و نفوذسنج مکشی به ترتیب برابر با 0.300, 0.246, 0.011 و 0.295 سانتی متر بر دقیقه بود. همچنین, تحلیل آماری نتایج با آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که به جز روش نفوذسنج گلف, بین سه روش دیگر در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی داری وجود نداشت. دلیل اصلی تفاوت بسیار زیاد ks حاصل شده در روش نفوذسنج گلف با سایر روش ها وجود یک لایه سخت با نفوذپذیری کم در عمق 25 تا 30 سانتی متر از سطح زمین بود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی