Start: 2/2/2023 4:06:49 PMEnd: 2/2/2023 4:06:49 PM >> 564

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

862

دانلود:

273

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 22

چکیده

 براورد تبخیر- تعرق نیازی اساسی برای پایش آبشناسی و بوم شناسی, و مدیریت منابع آب بوده و استفاده از سنجش از دور امکان پایش مداوم این عامل را فراهم می کند. جزء تبخیر (EF: Evaporative Fraction), عاملی است که برای ساده سازی استخراج مقادیر تبخیر- تعرق از طریق سنجش از دور با کاربرد روش S-SEBI به وسیله روئرینک و همکاران (2000) استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از داده های ماهواره ای حرارتی و انعکاسی از سنجنده مادیس در سالهای 2001 -2000 و 2005-2004 با گامهای زمانی 8 روزه, بر فراز استان اصفهان, مقادیر جزء تبخیر با ترسیم نمودار پراکنش نقطه ای بین مقادیر دمای سطحی زمین و بازتابش سطحی به دست آمد. در این تحقیق همچنین روشی ساده شده برای براورد بازتابش سطحی معرفی شده است. توزیع جغرافیایی مقادیر جزء تبخیر نشان داد در دوره تر 05-2004, به خصوص در نواحی غربی و مرکزی استان, جزء تبخیر بطور معنی داری (در سطح 0.01) از مقادیر متناظر در دوره خشک بیشتر بود. این مقادیر با مقادیر نمایه خیسی خاک در زمانهایی مشابه مقایسه گردید, و رابطه خطی بین مقادیر جزء تبخیر و شاخص خیسی خاک با ضریب همبستگی حداقل 90 درصد مشاهده شد. بنابراین, می توان از این روش برای براورد تبخیر- تعرق با الگوریتم S-SEBI به جای الگوریتم پیچیده سبال به عنوان نمایه تعیین تنش کمبود آب استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی