مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

818

دانلود:

230

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه آرامش با پله ناگهانی و بستر زبر

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 49

چکیده

 حوضچه های آرامش از نوع پرش آبی با افتادگی کف ناگهانی به منظور کاهش طول پرش و اطمینان از وقوع پرش در ابتدای حوضچه در پایین دست دریچه ها کاربرد دارند. ممکن است در این نوع حوضچه چهارنوع پرش تشکیل شود که مهمترین آن نوع B می باشد. از طرفی, ثابت شده است که زبری بستر نیز می تواند به کاهش بیشتر طول پرش و عمق پایاب کمک کند. از این رو, در تحقیق حاضر پرش نوع B بر روی بستر زبر با افتادگی ناگهانی با کاربرد شبیه سه بعدی FLOW-3D شبیه سازی و با داده های حاصل از شبیه آزمایشگاهی مقایسه شد. خصوصیات پرش, از جمله عمق مزدوج, توزیع سرعت, و تنش برشی بستر از دو شبیه عددی و فیزیکی استخراج و مقایسه شدند. برای شبیه سازی عددی پرش نوع B از روش حجم سیال در تحلیل جریان آزاد و شبیه RNG k-e استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که شبیه آشفتگی RNG k-e در مقایسه با شبیه k-e در شبیه سازی پرش آبی با افتادگی ناگهانی با بستر زبر نسبت به سایر شبیه های آشفتگی از دقت بیشتری برخوردار است. در مقایسه با پرش کلاسیک و بستر صاف, نتایج نشان دادند که در پرش با افتادگی ناگهانی و بستر زبر عمق مزدوج کاهش می یابد, که می تواند ناشی از افزایش تنش برشی به دلیل وجود زبری و افتادگی ناگهانی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نصراصفهانی، محمدجواد، شفاعی بجستان، محمود، کاشفی پور، سیدمحمود، و فتحی مقدم، منوچهر. (1392). بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه آرامش با پله ناگهانی و بستر زبر. مهندسی منابع آب، 6(19)، 37-49. SID. https://sid.ir/paper/169459/fa

  Vancouver: کپی

  نصراصفهانی محمدجواد، شفاعی بجستان محمود، کاشفی پور سیدمحمود، فتحی مقدم منوچهر. بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه آرامش با پله ناگهانی و بستر زبر. مهندسی منابع آب[Internet]. 1392؛6(19):37-49. Available from: https://sid.ir/paper/169459/fa

  IEEE: کپی

  محمدجواد نصراصفهانی، محمود شفاعی بجستان، سیدمحمود کاشفی پور، و منوچهر فتحی مقدم، “بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه آرامش با پله ناگهانی و بستر زبر،” مهندسی منابع آب، vol. 6، no. 19، pp. 37–49، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169459/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی