video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,107

دانلود:

253

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مشاوره روانی در کاهش افسردگی پس از وازکتومی و توبکتومی

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 48

چکیده

 هدف: این پژوهش به بررسی تاثیر مشاوره روانی در کاهش افسردگی مردان و زنان پس از عمل جراحی بستن لوله پرداخته است. روش: در این بررسی مداخله ای 99 نفر از مراجعان به مرکز تحقیقات و تنظیم خانواده ی اهواز در سال 1378 که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شده بودند, شرکت داشتند. برای ارزیابی میزان افسردگی مراجعین, فرم کوتاه مقیاس افسردگی بک, به کار برده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش های آماری توصیفی و آزمون t انجام شد. یافته ها: این بررسی نشان داد که بین گروهی که از مشاوره روانی برخوردار بودند (گروه آزمایشی) و گروهی که مشاوره روانی نداشتند (گروه گواه) در میزان افسردگی پس از عمل جراحی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین افسردگی در مردان و زنان تفاوت معنی داری داشت. نتیجه: به طورکلی بررسی حاضر نشان داد که میزان افسردگی پس از عمل جراحی بستن لوله, در گروهی که پیش از عمل جراحی از مشاوره روانی برخوردار شده اند, کمتر از گروهی است که از مشاوره روانی بی بهره بوده اند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نیک خوی، عبدالرسول، اخلاصی، عبدالکریم، و دواسازایرانی، رضا. (1383). اثر مشاوره روانی در کاهش افسردگی پس از وازکتومی و توبکتومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 9(4 (پیاپی 36))، 43-48. SID. https://sid.ir/paper/16935/fa

Vancouver: کپی

نیک خوی عبدالرسول، اخلاصی عبدالکریم، دواسازایرانی رضا. اثر مشاوره روانی در کاهش افسردگی پس از وازکتومی و توبکتومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)[Internet]. 1383؛9(4 (پیاپی 36)):43-48. Available from: https://sid.ir/paper/16935/fa

IEEE: کپی

عبدالرسول نیک خوی، عبدالکریم اخلاصی، و رضا دواسازایرانی، “اثر مشاوره روانی در کاهش افسردگی پس از وازکتومی و توبکتومی،” مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، vol. 9، no. 4 (پیاپی 36)، pp. 43–48، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16935/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی