Start: 2/6/2023 12:53:58 PMEnd: 2/6/2023 12:53:59 PM >> 783

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

225

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تشکیل تری هالومتان در شبکه آب شرب شیراز

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 39

چکیده

 اگر چه کلرزنی آب, یک روش موفق و رایج در سراسر جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه برای ضد عفونی آب است ولی کلرزنی می تواند باعث ایجاد مقادیر اندکی از تولیدات جانبی مثل تری هالومتان گردد. با توجه به اثرات سوء تری هالومتان ها, شناسایی و اندازه گیری این ترکیبات در آب از نقطه نظر مسایل بهداشتی و محیط زیست مهم می باشد. در این تحقیق نمونه های آب از 20 ایستگاه در نقاط مختلف شهر شیراز برداشت گردید که از هر ایستگاه نیز در چهار تاریخ مختلف نمونه برداری شد (80 نمونه). در این نمونه ها مقادیر کلر, pH, دما ,کل کربن آلی و تری هالومتان با سه تکرار اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که غلظت تری هالومتان (بر حسب کلروفرم) در آب آشامیدنی شیراز حداکثر حدود 39 mgl-1 میباشد که از حد مجاز استاندارد (40 mgl-1) کمتر است. در بین 20 ایستگاه اندازه گیری شده بیشترین مقدار تری هالومتان ها مربوط به ایستگاه هایی است که از آبهای سطحی (آب سددرودزن) که دارای مواد آلی زیادی هستند, استفاده می نمایند. بررسی های آماری نشان می دهد که یک رابطه خطی بین کلر, مواد آلی و pH با تری هالومتان وجود دارد که بیشترین اثر را بترتیب مواد آلی, کلر و pH دارند. مقادیر تری هالومتان در مکانهای مختلف در سطح 1% دارای اختلاف معنی دار بودند ولی تفاوت های این مقادیر در زمانهای مختلف معنی دار نشدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی