مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

831

دانلود:

1,245

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه کتاب، سنت و فقه اسلامی

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 159

چکیده

 از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسلامی آن است که آیا زنان مسلمان می توانند در جامعه حضور یافته و به ایفای نقش اجتماعی خود بپردازند؟ در این صورت, با توجه به این که مشارکت اجتماعی بانوان مستلزم ارتباط و معاشرت با مردان نیز هست, آیا فقه اسلامی که برگرفته از قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) است, این گونه ارتباط را تایید می کند یا نه؟ آیا این معاشرت ها محدود است یا مطلق؟ و اگر محدود است چه حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ این پژوهش, ضمن پاسخ گویی به پرسش های یاد شده, درصدد اثبات این مساله می باشد که شریعت اسلامی, حضور اجتماعی زنان را با رعایت ضوابط و آداب تعیین کرده, پذیرفته است؛ آدابی که برخی از آن مشترک میان مردان و زنان است و برخی دیگر ویژه زنان می باشد که به همه آنها در این مقاله اشاره خواهد شد. حاصل سخن آن که ارتباط زن و مرد و یا به بیان دیگر, مشارکت اجتماعی زنان در صورتی که برای انجام وظایف محوله و بر اساس موازین تعیین شده از سوی شارع باشد, نه تنها اشکالی ندارد بلکه چه بسا ضرورت هم خواهد داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.