مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

892

دانلود:

344

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی می باشد که به روش پیمایش صورت گرفته است. چارچوب نظری بکار رفته در این پژوهش, نظریه کالینز می باشد. نمونه مورد پژوهش, مشتمل بر 30 نفر از زوجین مراجعه کننده به دادگاه شهرستان بستک که اختلافات خانوادگی دارند, می باشند که داده های آن از راه پرسشنامه گردآوری شده و اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (0.94 درصد) سنجیده شده است. برای کدبندی, استخراج و تحلیل های آماری, از نرم افزار کامپیوتری spss استفاده شده است. روش های آماری شامل تحلیل یک متغیره (شاخص های آمار توصیفی), دو متغیره (آزمون t, تحلیل واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهایی از قبیل سن ازدواج, میزان تحصیلات زن و مرد, نوع شغل زن و مرد, نوع رابطه عاطفی همسران با یکدیگر, دخالت خانواده ها و بیماری های روانی یکی از زوجین رابطه ای معنادار با میزان اختلافات خانوادگی داشته اند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.